Domov  Stabilometrija Pospeškometrija Katedra za biomehaniko   Laboratorij za klinično biofiziko

Biomehanski laboratorij
Zdravstvena fakulteta
Univerza v Ljubljani

EnglishSodelavci

Publikacije

Raziskovalni projekti

Oprema in prostor

Novice

Pišite nam

English


BesediloSlike.inc 150322(manus)

Nekatera objavljena dela

Ravnotežje & hoja


RUGELJ, Darja, Vidovič, Marko, Vauhnik, Renata. Sensory sub- and suprathreshold TENS exhibit no immediate effect on postural steadiness in older adults with no balance impairments. Hindawi, BioMed Research Imternational, Vol.2020, Article ID 2451291,
doi.org/10.1155/2020/2451291
RUGELJ, Darja, SEŠEK, Matic. Ocena učinka tal in stropa modificiranega mini BESTesta pri dveh skupinah starejših odraslih = Evaluation of floor and ceiling effect of the modified mini-BESTest for two groups of elderly. Fizioterapija : glasilo Društva fizioterapevtov Slovenije, ISSN 1318-2102, jun. 2019, letn. 27, št. 1, str. 1-8, ilustr., tabele.
www.physio.si/wp-content/uploads/2019/07/Ucinek-tal-in-stropa-MiniBEST-27_1.pdf. [COBISS.SI-ID 5656427]
RUGELJ, Darja, VAUHNIK, Renata. Is the use of pedometers feasible for identifying the volume and intensity of a balance specific exercise programme for older adults. Baltic Journal of Health and Physical Activity, ISSN 2080-9999, 2018, vol. 10, iss. 4, str. 81-88.
files.4medicine.pl/download.php?cfs_id=2939, doi: 10.29359/BJHPA.10.4.07. [COBISS.SI-ID 5568875]
VALENČIČ, Klara, RUGELJ, Darja. Primerjava učinka treh različnih kognitivnih nalog na izid časovno merjenega testa vstani in pojdi pri telesno dejavnih starejših odraslih = The effect of three different cognitive tasks on timed up and go test results in physically active older adults. Fizioterapija : glasilo Društva fizioterapevtov Slovenije, ISSN 1318-2102, dec. 2018, letn. 26, št. 2, str. 1-9, graf. prikazi.
www.physio.si/wp-content/uploads/2019/01/Primerjava-ucinka-treh-razlicnih-26_2.pdf. [COBISS.SI-ID 5569899]
BAN, Barbara, SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. A comparison of the ceiling effect between Berg Balance Scale and Mini-BESTest in a group of balance trained community-dwelling older adults. Physiotherapy Quarterly, ISSN 2544-4395, 2017, vol. 25, no. 2, str. 3-9.
http://physiotherapyquarterly.pl/index.php/articles/articles_number/2017-25(2), doi: 10.5114/pq.2018.73368. [COBISS.SI-ID 5401451]
VAUHNIK, Renata, MATJAŽ, Rok, RUGELJ, Darja. Vpliv vadbe na vibracijski plošči na izboljšanje ravnotežja pri preiskovancu v obdobju pozne rehabilitacije po izpahu kolenskega sklepa - študija primera = Influence of whole body vibration workout on balance in later phase of rehabilitation after knee dislocation - case study. Fizioterapija, ISSN 1318-2102, jun. 2017, letn. 25, št. 1, str. 67-74, ilustr.
/www.physio.si/wp-content/uploads/2017/06/Vpliv-vadbe-na-vibracijski-plosci-na-izboljsanje.pdf. [COBISS.SI-ID 5267307]
REGNER, Anja, RUGELJ, Darja. Test dosega z nogo v osmih smereh: Primerjava izvedbe testa med skupino mlajših in starejši preiskovancev = Star excursion balance test: comparison of the SEBT performance between the groups of young and older adults. Fizioterapija, ISSN 1318-2102, dec. 2016, letn. 24, št. 2, str. 13-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 5205867]
RUGELJ, Darja. Model večkomponentne, v ravnotežje usmerjene vadbe pri starostnikih = The model of multicomponent balance exercise programme for elderly. Fizioterapija, ISSN 1318-2102, jun. 2016, letn. 24, št. 1, str. 60-70, ilustr. [COBISS.SI-ID 5064043]
RUGELJ, Darja, SEVŠEK, France. Variabilnost časovnih in dolžinskih spremenljivk hoje pri starejših ženskah = Variability of spatio-temporal gait parameters in elderly women. Fizioterapija, ISSN 1318-2102, jun. 2015, letn. 23, št. 1, str. 1-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 4884843]
RUGELJ, Darja, HRASTNIK, Ajda, SEVŠEK, France, VAUHNIK, Renata. Reliability of modified sensory interaction test as measured with force platform. Medical & biological engineering & computing, ISSN 0140-0118. [Print ed.], 2015, Volume 53, Issue 6 (2015), Page 525-53, doi: 10.1007/s11517-015-1259-x. link.springer.com/article/10.1007/s11517-015-1259-x
RUGELJ, Darja, GOMIŠČEK, Gregor, SEVŠEK, France. The influence of very low illumination on the postural sway of young and elderly adults. PloS one, ISSN 1932-6203, Aug. 2014, vol. 9, iss. 8. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0103903, doi: 10.1371/journal.pone.0103903. [COBISS.SI-ID 31488985] www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0103903
SONC, Nika, RUGELJ, Darja. Normativne vrednosti časovno merjenega testa korakanja v štirih kvadratih = Normative values of Four square step test. Fizioterapija, ISSN 1318-2102, apr. 2014, letn. 22, št. 1, str. 31-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 4695403]
RUGELJ, Darja, TRONTELJ, Jože, STROJNIK, Vojko. The influence of light hypothenar contact during a reaching movement on the centre of pressure (COP) forward displacement. PloS one, ISSN 1932-6203, Feb. 2013, vol. 8, iss. 2, str. 1-8. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055360, doi: 10.1371/journal.pone.0055360. [COBISS.SI-ID 4504939] www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055360
Darja Rugelj, Marija Tomšič, and France Sevšek, “Do Fallers and Nonfallers Equally Benefit from Balance Specific Exercise Program? A Pilot Study,” BioMed Research International, vol. 2013, Article ID 753298, 8 pages, 2013. doi:10.1155/2013/753298 IF= 2.880 dx.doi.org/10.1155/2013/753298
RUGELJ, Darja, TOMŠIČ, Marija, SEVŠEK, France. Do functionally fit elderly community-dwelling subjects have enough time to safely cross the road?. Promet (Zagreb), 2013, vol. 25, no. 1, str. 55-62, doi: 10.7307/ptt.v25i1.1247. [COBISS.SI-ID 4514667], IF= 0.3
RUGELJ, Darja, TOMŠIČ, Marija, SEVŠEK, France. Effectiveness of multi-component balance specific training on active community-dwelling elderly. HealthMed, 2012, vol. 6, no. 11, str. 3856-3865. [COBISS.SI-ID 4488043] IF= 0.435
Darja Rugelj, France Sevšek, "The effect of load mass and its placement on postural sway", Appl. Ergon.[Print ed.], vol. 42, no. 6, str. 860-866, 2011, doi: 10.1016/j.apergo.2011.02.002. [COBISS.SI-ID 4126827] IF=1.467
RUGELJ, Darja. The effect of functional balance training in frail nursing home residents. Archives of gerontology and geriatrics, ISSN 0167-4943, 2010, vol. 50, no. 2, str. 192-197, doi: 10.1016/j.archger.2009.03.009. [COBISS.SI-ID 3867243] www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167494309000806
RUGELJ Darja, SEVŠEK France (2007) Postural sway area of elderly subjects. WSEAS Trans Signal Process 3:213–219


Koleno


RWANKUBA, Lea Martina, RUGELJ, Darja. Učinek transkutane električne živčne stimulacije in interferenčnih tokov na jakost bolečine pri osebah z artrozo kolena = The effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation and interferential currents on pain intensity in people with knee osteoarthritis. Fizioterapija, ISSN 1318-2102, jun. 2017, letn. 25, št. 1, str. 60-66
VAUHNIK, Renata, SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Reliability between examiners for the GNRB knee arthrometer. Nishikyuushuu rihabiriteshon kenkyuu, ISSN 1882-5761, 2015, vol. 8, str. 11-14
VAUHNIK, Renata, POHAR PERME, Maja, BARCELLONA, Massimo G., RUGELJ, Darja, MORRISSEY, Matthew Charles, SEVŠEK, France. Effect of repeated passive anterior loading on human knee anterior laxity. Manual therapy, ISSN 1356-689X, 2015, vol. 20, no. , str., doi: 10.1016/j.math.2015.02.007. www.manualtherapyjournal.com/article/S1356-689X%2815%2900025-9/abstract
VAUHNIK, Renata, JERAJ, Anamarija, GLINŠEK, Klemen, RUGELJ, Darja. Ponovljivost meritev anteriornega odmika golenice pri uporabi kolenskega artrometra GNRB = Repeatability of knee anterior laxity assessment when using GNRB knee arthrometer. Fizioterapija, ISSN 1318-2102, apr. 2014, letn. 22, št. 1, str. 27-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 4693355]
VAUHNIK, Renata, MORRISSEY, Matthew Charles, POHAR PERME, Maja, SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Inter-rater reliability of the GNRB knee arthrometer. The knee, ISSN 0968-0160, 2013, iss. , vol. , str. 1-3, doi: 10.1016/j.knee.2013.10.004. [COBISS.SI-ID 4622955] www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968016013001944
VAUHNIK, Renata, POHAR PERME, Maja, BARCELLONA, Massimo G., RUGELJ, Darja, MORRISSEY, Matthew Charles, SEVŠEK, France. Robotic knee laxity testing : reliability and normative data. Knee (Oxf.), 2013, vol. 20, iss. 4, str. 250-255, doi: 10.1016/j.knee.2012.10.010. [COBISS.SI-ID 30305241], IF= 2,01 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968016012002037
PUH, Urška, MAJCEN, Nia, HLEBŠ, Sonja, RUGELJ, Darja. Effects of Wii balance board exercises on balance after posterior cruciate ligament reconstruction. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, ISSN 0942-2056, 2013, vol. , no. , str. [1-7], doi: 10.1007/s00167-013-2513-0. [COBISS.SI-ID 4534635]

Starostniki in njihov življenjski stil


HUDEJ, Anja, RUGELJ, Darja. Vpliv vadbe pilates na stabilnost jedra in ravnotežje pri starejših odraslih – sistematični pregled literature = Pilates exercise and its effect on core stability and balance in older adults – systematic literature review. Fizioterapija : glasilo Društva fizioterapevtov Slovenije, ISSN 1318-2102, dec. 2019, letn. 27, št. 2, str. 48-56. [COBISS.SI-ID 5764971]
www.physio.si/wp-content/uploads/2020/01/Vpliv-vadbe-pilates-na-stabilnost-jedra-27_2.pdf.
TOMŠIČ, Marija, RUGELJ, Darja, SEVŠEK, France. Travelling habits and perceived limitations of older city bus users. Promet, ISSN 0353-5320. [Print ed.], 2017, vol. 29, no. 4, str. 425-431, doi: 10.7307/ptt.v29i4.2270. [COBISS.SI-ID 5303659]
TOMŠIČ, Marija, SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Public transportation and mobility enhancement exercises as support for the independent mobility of older family members. CO-creating processes of help: collaboration with fimilies in the comunity. Nina Mešl and Tadeja Kodele, Eds., Ljubljana, 2016, 144-158.
TOMŠIČ, Marija, SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Varna uporaba mestnega potniškega prometa kot pomemben dejavnik socialne vključenosti starih ljudi. Družine s številnimi izzivi: soustvarjanje pomoči v skupnosti. Tadeja Kodele and Nina Mešl, Eds., Ljubljana, 2016, 156-170.
JEVŠNIK, Mojca, OVCA, Andrej, BAUER, Martin, FINK, Rok, ODER, Martina, SEVŠEK, France. Food safety knowledge and practices among elderly in Slovenia. Food control. [Print ed.], 2013, vol. 31, no. 2, str. 284-290, doi: 10.1016/j.foodcont.2012.10.003. [COBISS.SI-ID 4471147], IF= 2.738

Bolečina


WASCHL, Stanka, MORRISSEY, Matthew Charles, RUGELJ, Darja. The efficacy of ultrasound-facilitated electrical stimulation as an adjunct to exercise in treating chronic neckand shoulder pain. Journal of musculoskeletal pain, ISSN 1058-2452, 2014, vol. 22, no. 1, str. 78-88, doi: 10.3109/10582452.2014.883009. [COBISS.SI-ID 4662123]


Besedilo4_AN.inc 200314/1(manus)


BiomehLab.php V1.1-191107(krim)
180617(manus) - manus.zf.uni-lj.si
***manus