Domov  Stabilometrija Pospeškometrija Katedra za biomehaniko   Laboratorij za klinično biofiziko

Biomehanski laboratorij
Zdravstvena fakulteta
Univerza v Ljubljani

EnglishSodelavci

Publikacije

Raziskovalni projekti

Oprema in prostor

Novice

Pišite nam

English


BesediloSlike.inc 150322(manus)

Tekoči raziskovalni projekti


Projekt:"ZMANJŠEVANJE POŠKODB SKLEPOV V RAZLIČNIH ŠPORTNIH GIBANJIH"
Vodja projekta: dr. Renata Vauhnik
Financer: Fundacija za šport
Partnerji: Košarkarska zveza Slovenije, Judo zveza Slovenije, Badminton zveza Slovenije

V okviru raziskovalnega projekta so bile izvedene delavnice za Judo zvezo Slovenije. Vadbene enote Modela vadbe za zmanjšanje poškodbe kolena in gležnja za košarkarske klube izbrane s strani Košarkarske zveze Slovenije in badminton klube izbrane s strani Badminton zveze Slovenije pa potekajo 1 krat tedensko za obdobje 3 mesecev. Pred in po izvedenih vadbenih enotah bodo izvedene meritve stabilometrije z namenom oceniti zmožnost testirane osebe za integracijo in koordinacijo čutilnega priliva in medmišično koordinacijo kot odziv na spremenjen čutilni priliv.


Projekt:"POMOČ DRUŽINAM V SKUPNOSTI: SOUSTVARJANJE ŽELENIH SPREMEMB ZA ZMANJŠEVANJE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI IN KREPITEV ZDRAVJA"
Delovni sklop: Oblikovanje programov vadbe za aktiven življenjski slog in vzdrževanje mobilnosti starejših
Vodja projekta: doc. dr. Nina Mešl
Vodja delovnega sklopa ZF: doc. dr. Darja Rugelj
Financer: Norveški finančni mehanizem
Spletna stran projekta: spds.fsd.uni-lj.si
Partnerji: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Fakulteta za socialno delo UL, Zdravstvena fakulteta UL, Fakulteta za šport UL, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje


Oblikovanje programov vadbe za aktiven življenjski slog in vzdrževanje mobilnosti starejših, živečih v skupnosti zajema dejavnosti, usmerjene v oblikovanje in ovrednotenje specifičnih programov vadbe. Namen tako oblikovane vadbe je izboljšati kakovost življenja odraslim in starostnikom, zboljšati njihovo spretnost pri mobilnosti v prometu, zlasti pri uporabi mestnega potniškega prometa. Sestavni del projekta bo tudi ugotavljanje najbolj pogostih težav s katerimi se srečujejo starostniki udeleženci v prometu, kot pešci ali kot uporabniki mestnega potniškega prometa.


Model funkcijske,  v ravnotežje usmerjene vadbe smo razvili na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaradi velikega števila komponent, ki so udeležene pri  vzdrževanju ravnotežja med stojo, hojo in izvajanjem različnih funkcijskih aktivnostim je  potrebno načrt vadbe in  vadbene elemente prilagoditi zahtevam ravnotežne funkcije. Krožna vadba kot  organizacijska oblika ponuja možnost obravnave več komponent ravnotežja in na ta način omogoča doseganje več specifičnih ciljev v eni vadbeni enoti.   Za optimalno doseganje zastavljenih ciljev pa je potrebno natančno definirati število postaj krožne vadbe, trajanje vadbe na eni postaji in optimalno kombinacijo vadbenih postaj v eni vadbeni enoti.Sodelovanje v raziskovalnih programih


Raziskovalni program: "MEHANIZMI VAROVANJA ZDRAVJA"
vodja: dr. Tjaša Griessler Bulc
Podprojekt: Mehanizmi uravnavanja drže in hotenega gibanja
vodja: dr. Darja Rugelj
Financer: ARRS P3-0388

Interakcija med gibalnimi in kognitivnimi nalogami med stojo in hojo pri skupini mlajših in starejših oseb. Namen projekta je ugotoviti vpliv različnih kognitivnih nalog na uravnavanje pokončne drže in na hojo. Uporabljene bodo kognitivne naloge, ki so pogosto uporabljene v vsakodnevnem življenju, kot je računanje, pogovarjanje, teleforniranje in pisanje kratki sporočil. Raziskujemo soodvisnost mirne stoje na pritiskovni plošči (Kistler) in dodatnih kognitivnih nalog. Raziskujemo tudi vpliv dodane kognitivne naloge na hojo. Pri tem bomo proučevali poleg hitrosti hoje še njeno variabilnost z uporabo elektronske preproge Gaitrite. Na podlagi dobljenih rezultatov bomo pripraviti specifično usmerjeno vadbo za starejše z upoštevanjem zakonitosti izvajanja več nalog hkrati.

Integracija somatosenzoričnega priliva med stojo in hojo. V povezavi z upadanjem senzomotoričnih funkcij pri starejših je potrebno ugotoviti, do kakšne mere je mogoče z vadbo gibanja z lahnim dotikom in v pogojih deljene pozornosti vplivati na ohranjevanje in zboljševanje funkcijskih sposobnosti in zmanjšanje verjetnosti za padec. Cilje je oblikovati specifične in ciljno usmerjene programe vadbe za ohranjanja samostojnosti v domačem okolju in za preprečevanja padcev. Tako oblikovane programe specifične v ravnotežje in hojo usmerjene vadbe bomo preverili pri v skupnosti živečih starejših in pri krhkih v inštituciji živečih starejših.


Raziskovalni program: "SISTEMI ZA PODPORO V ODLOČANJU V ELEKTRONSKEM POSLOVANJU"
vodja: dr. Boštjan Gomišček
Podprojekt: Razvoj sistemov za analizo mehanizmov uravnavanja drže in hotenega gibanja
vodja na ZF: dr. France Sevšek
Financer: ARRS P5-0018

Raziskovalni program združuje simulacijsko metodologijo s kvalitativnimi metodami ekspertnih sistemov v novo paradigmo podpore odločanju v pogojih e-poslovanja. V Biomehanskem laboratoriju ZF nadaljujemo z razvojem sistemov za analizo ravnotežja pri mirni stoji in hoji. Izdelali bomo ustrezne algoritme, ki nam bodo iz izmerjenih vrednosti podali parametre s čim večjo napovedno vrednostjo. Tako razviti merski postopki bodo lahko služili kot podpora pri odločanja o načinih obravnave pri rehabilitaciji po poškodbah kakor tudi pri preventivni obravnavi za padce ogroženih populacij, kot so na primer starostniki, hkrati pa bodo tudi omogočali podrobnejše razumevanje mehanizmov nadzora in upravljanja ravnotežja pri človeku.


Nekateri zaključeni raziskovalni projekti


Projekt:"ZMANJŠEVANJE POŠKODB SKLEPOV V RAZLIČNIH ŠPORTNIH GIBANJIH"
Vodja projekta: dr. Renata Vauhnik
Financer: Fundacija za šport


V raziskovalnem projektu v letu 2015 bodo pri košarkaricah in košarkarjih selekcij U–15 in U–16 ocenjeni naslednji dejavniki tveganja za poškodbo kolena in gležnja: 1. Meritev anteriorne laksnosti kolenskega sklepa 2. Meritve mišične jakosti sprednje in zadnje stegenske mišice 3. Meritve stabilometrije pri stoji na eni nogi 4. Meritve stabilometrije pri doskoku na eno nogo. Na podlagi dobljenih rezultatov bomo izdelali za šport in za skupino specifični program vadbe za zmanjševanja poškodb kolena in gležnja, ki bo športnikom predstavljen na delavnicah.Raziskovalni projekt: "ZMANJŠEVANJE POŠKODB SKLEPOV V RAZLIČNIH ŠPORTNIH GIBANJIH"
Vodja projekta: dr. Renata Vauhnik
Financer: Fundacija za šport

Namen projekta je oceniti dejavnike tveganja za poškodbe kolena in gležnja pri košarkaricah in košarkarjih selekcij U–15, U–16 in U-18. Ovrednotili bomo anteriorno laksnost kolenskega sklepa, ocenili ravnotežja s testom senzorične organizacije na pritiskovni plošči pri stoji na eni nogi in doskokom na eno nogo. Rezultate bomo povezali s podatki o predhodnih poškodbah kolena in gležnja. Na podlagi dobljeni rezultatov bomo izdelali za šport in za skupino specifični program vadbe za zmanjševanja poškodb kolena in gležnja, ki bo športnikom predstavljen na delavnicah.


Doktorski projekt: "Vpliv velikosti glavice na biomehanski status bolnikov z vgrajeno endoprotezo kolka."
Boris Rijavec
Mentor: dr. Darja Rugelj


Raziskovalni projekt: "INOVACIJE V PREVENTIVI IN REHABILITACIJI POŠKODB KOLENA"
Vodja projekta: dr. Renata Vauhnik

Do nedavnega je bilo sprejeto mnenje, da se povečana laksnost kolenskega sklepa po poškodbi sprednje križne vezi lahko zmanjša le s kirurškim posegom, ki je drag, ne vedno uspešen in potencialno nevaren. Namen projekta je ugotoviti ali lahko s pasivnim obremenjevanjem kolena zmanjšamo anteriorno laksnost kolenskega sklepa pri oseb ah z delno poškodbo sprednje križne vezi. Pred in po tri mesečni vadbi s pasivnim obremenjevanjem kolena bo volumen sprednje križne vezi izmerjen z MRI preiskavo, natezna trdnost sprednje križne vezi pa z artrometrom GNRB.
Besedilo8.inc 170412(krim)


BiomehLab.php V1.0-150322(manus)
141007(manus) - manus.zf.uni-lj.si

3942 (od 12 Feb 14)
Currently online: 3