Home   Biomechanics Laboratory Laboratory of Clinical Biophysics Publications Faculty

Chair of Biomechanics Division
Faculty of Health Sciences
University of Ljubljana
Slovenia


Chair of Biomechanics Division


Our services


People


Selected publications


Teaching


Laboratories:
Biomechanics Laboratory
Laboratory of Clinical BiophysicsSlovensko

Selected publications


ŠINKOVEC, Mateja, RUGELJ, Darja. Accuracy of the "S Health" pedometer application during walking and stair climbing. Baltic Journal of Health and Physical Activity, ISSN 2080-9999, 2020, vol. 12, iss. 4, str. 93-104,
www.balticsportscience.com/view/abstracts/issue_id/478
doi:10.29359/BJHPA.12.4.09. [COBISS.SI-ID 45043715]
KOSEC, Manja, IPAVEC, Matej, VAUHNIK, Renata. Učinkovitost zdravljenja tendinopatije ahilove tetive z udarnimi globinskimi valovi : sistematični pregled literature = The effectiveness of treatment Achilles tendon tendiopathy with shock wave therapy : - sistematic [!] literature review. Fizioterapija : glasilo Društva fizioterapevtov Slovenije, ISSN 1318-2102, jun. 2020, letn. 28, št. 1, str. 32-40.
[COBISS.SI-ID 21477379]
PAVLOVIĆ, Monika, RUGELJ, Darja. Test stoje na eni nogi na pritiskovni plošči - zanesljivost pri mlajših in veljavnost pri starejših ženskah = Single-leg stance test measured with a force platform - reliability for young and validity for older women. Fizioterapija : glasilo Društva fizioterapevtov Slovenije, ISSN 1318-2102, dec. 2020, letn. 28, št. 2, str. 1-8
[COBISS.SI-ID46203139]]
HRVATIN, Ivana, VAUHNIK, Renata. Učinek vaj za stabilizacijo lopatic na bolečino in funkcijo ramenskega sklepa pri pacientih s subakromialnim utesnitvenim sindromom - sistematični pregled literature = Effect of scapular stabilization exercises on pain and function of the shoulder joint in patients with subacromial impingement syndrome - systematic literature review. Fizioterapija : glasilo Društva fizioterapevtov Slovenije, ISSN 1318-2102, dec. 2020, letn. 28, št. 2, str. 23-31,
[COBISS.SI-ID 46203651]]
JOVIĆ, Lana, VAUHNIK, Renata. Vpliv programa FIFA 11+ na telesno zmogljivost mladih športnikov = Effect of FIFA 11+ program on physical performance of young athletes. Fizioterapija : glasilo Društva fizioterapevtov Slovenije, ISSN 1318-2102, dec. 2020, letn. 28, št. 2,str. 34-48,
[COBISS.SI-ID 46204163]
RUGELJ, Darja, Vidovič, Marko, Vauhnik, Renata. Sensory sub- and suprathreshold TENS exhibit no immediate effect on postural steadiness in older adults with no balance impairments. Hindawi, BioMed Research Imternational, Vol.2020, Article ID 2451291,
doi.org/10.1155/2020/2451291


RUGELJ, Darja, SEŠEK, Matic. Ocena učinka tal in stropa modificiranega mini BESTesta pri dveh skupinah starejših odraslih = Evaluation of floor and ceiling effect of the modified mini-BESTest for two groups of elderly. Fizioterapija : glasilo Društva fizioterapevtov Slovenije, ISSN 1318-2102, jun. 2019, letn. 27, št. 1, str. 1-8, ilustr., tabele.
www.physio.si/wp-content/uploads/2019/07/Ucinek-tal-in-stropa-MiniBEST-27_1.pdf. [COBISS.SI-ID 5656427]
HUDEJ, Anja, RUGELJ, Darja. Vpliv vadbe pilates na stabilnost jedra in ravnotežje pri starejših odraslih – sistematični pregled literature = Pilates exercise and its effect on core stability and balance in older adults – systematic literature review. Fizioterapija : glasilo Društva fizioterapevtov Slovenije, ISSN 1318-2102, dec. 2019, letn. 27, št. 2, str. 48-56. [COBISS.SI-ID 5764971]
www.physio.si/wp-content/uploads/2020/01/Vpliv-vadbe-pilates-na-stabilnost-jedra-27_2.pdf.


RUGELJ, Darja, VAUHNIK, Renata. Is the use of pedometers feasible for identifying the volume and intensity of a balance specific exercise programme for older adults. Baltic Journal of Health and Physical Activity, ISSN 2080-9999, 2018, vol. 10, iss. 4, str. 81-88.
files.4medicine.pl/download.php?cfs_id=2939, doi: 10.29359/BJHPA.10.4.07. [COBISS.SI-ID 5568875]
VALENČIČ, Klara, RUGELJ, Darja. Primerjava učinka treh različnih kognitivnih nalog na izid časovno merjenega testa vstani in pojdi pri telesno dejavnih starejših odraslih = The effect of three different cognitive tasks on timed up and go test results in physically active older adults. Fizioterapija : glasilo Društva fizioterapevtov Slovenije, ISSN 1318-2102, dec. 2018, letn. 26, št. 2, str. 1-9, graf. prikazi.
www.physio.si/wp-content/uploads/2019/01/Primerjava-ucinka-treh-razlicnih-26_2.pdf. [COBISS.SI-ID 5569899]


BAN, Barbara, SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. A comparison of the ceiling effect between Berg Balance Scale and Mini-BESTest in a group of balance trained community-dwelling older adults. Physiotherapy Quarterly, ISSN 2544-4395, 2017, vol. 25, no. 2, str. 3-9.
http://physiotherapyquarterly.pl/index.php/articles/articles_number/2017-25(2), doi: 10.5114/pq.2018.73368. [COBISS.SI-ID 5401451]
VAUHNIK, Renata, MATJAŽ, Rok, RUGELJ, Darja. Vpliv vadbe na vibracijski plošči na izboljšanje ravnotežja pri preiskovancu v obdobju pozne rehabilitacije po izpahu kolenskega sklepa - študija primera = Influence of whole body vibration workout on balance in later phase of rehabilitation after knee dislocation - case study. Fizioterapija, ISSN 1318-2102, jun. 2017, letn. 25, št. 1, str. 67-74, ilustr.
/www.physio.si/wp-content/uploads/2017/06/Vpliv-vadbe-na-vibracijski-plosci-na-izboljsanje.pdf. [COBISS.SI-ID 5267307]
RWANKUBA, Lea Martina, RUGELJ, Darja. Učinek transkutane električne živčne stimulacije in interferenčnih tokov na jakost bolečine pri osebah z artrozo kolena = The effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation and interferential currents on pain intensity in people with knee osteoarthritis. Fizioterapija, ISSN 1318-2102, jun. 2017, letn. 25, št. 1, str. 60-66
TOMŠIČ, Marija, RUGELJ, Darja, SEVŠEK, France. Travelling habits and perceived limitations of older city bus users. Promet, ISSN 0353-5320. [Print ed.], 2017, vol. 29, no. 4, str. 425-431, doi: 10.7307/ptt.v29i4.2270. [COBISS.SI-ID 5303659]


REGNER, Anja, RUGELJ, Darja. Test dosega z nogo v osmih smereh: Primerjava izvedbe testa med skupino mlajših in starejši preiskovancev = Star excursion balance test: comparison of the SEBT performance between the groups of young and older adults. Fizioterapija, ISSN 1318-2102, dec. 2016, letn. 24, št. 2, str. 13-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 5205867]
RUGELJ, Darja. Model večkomponentne, v ravnotežje usmerjene vadbe pri starostnikih = The model of multicomponent balance exercise programme for elderly. Fizioterapija, ISSN 1318-2102, jun. 2016, letn. 24, št. 1, str. 60-70, ilustr. [COBISS.SI-ID 5064043]
TOMŠIČ, Marija, SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Public transportation and mobility enhancement exercises as support for the independent mobility of older family members. CO-creating processes of help: collaboration with fimilies in the comunity. Nina Mešl and Tadeja Kodele, Eds., Ljubljana, 2016, 144-158.
TOMŠIČ, Marija, SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Varna uporaba mestnega potniškega prometa kot pomemben dejavnik socialne vključenosti starih ljudi. Družine s številnimi izzivi: soustvarjanje pomoči v skupnosti. Tadeja Kodele and Nina Mešl, Eds., Ljubljana, 2016, 156-170.
RUGELJ, Darja, SEVŠEK, France. Variabilnost časovnih in dolžinskih spremenljivk hoje pri starejših ženskah = Variability of spatio-temporal gait parameters in elderly women. Fizioterapija, ISSN 1318-2102, jun. 2015, letn. 23, št. 1, str. 1-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 4884843]
RUGELJ, Darja, HRASTNIK, Ajda, SEVŠEK, France, VAUHNIK, Renata. Reliability of modified sensory interaction test as measured with force platform. Medical & biological engineering & computing, ISSN 0140-0118. [Print ed.], 2015, Volume 53, Issue 6 (2015), Page 525-53, doi: 10.1007/s11517-015-1259-x. link.springer.com/article/10.1007/s11517-015-1259-x
VAUHNIK, Renata, SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Reliability between examiners for the GNRB knee arthrometer. Nishikyuushuu rihabiriteshon kenkyuu, ISSN 1882-5761, 2015, vol. 8, str. 11-14
VAUHNIK, Renata, POHAR PERME, Maja, BARCELLONA, Massimo G., RUGELJ, Darja, MORRISSEY, Matthew Charles, SEVŠEK, France. Effect of repeated passive anterior loading on human knee anterior laxity. Manual therapy, ISSN 1356-689X, 2015, vol. 20, no. , str., doi: 10.1016/j.math.2015.02.007. www.manualtherapyjournal.com/article/S1356-689X%2815%2900025-9/abstract
RUGELJ, Darja, GOMIŠČEK, Gregor, SEVŠEK, France. The influence of very low illumination on the postural sway of young and elderly adults. PloS one, ISSN 1932-6203, Aug. 2014, vol. 9, iss. 8. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0103903, doi: 10.1371/journal.pone.0103903. [COBISS.SI-ID 31488985] www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0103903
SONC, Nika, RUGELJ, Darja. Normativne vrednosti časovno merjenega testa korakanja v štirih kvadratih = Normative values of Four square step test. Fizioterapija, ISSN 1318-2102, apr. 2014, letn. 22, št. 1, str. 31-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 4695403]
VAUHNIK, Renata, JERAJ, Anamarija, GLINŠEK, Klemen, RUGELJ, Darja. Ponovljivost meritev anteriornega odmika golenice pri uporabi kolenskega artrometra GNRB = Repeatability of knee anterior laxity assessment when using GNRB knee arthrometer. Fizioterapija, ISSN 1318-2102, apr. 2014, letn. 22, št. 1, str. 27-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 4693355]
RUGELJ, Darja, TRONTELJ, Jože, STROJNIK, Vojko. The influence of light hypothenar contact during a reaching movement on the centre of pressure (COP) forward displacement. PloS one, ISSN 1932-6203, Feb. 2013, vol. 8, iss. 2, str. 1-8. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055360, doi: 10.1371/journal.pone.0055360. [COBISS.SI-ID 4504939] www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055360
Darja Rugelj, Marija Tomšič, and France Sevšek, “Do Fallers and Nonfallers Equally Benefit from Balance Specific Exercise Program? A Pilot Study,” BioMed Research International, vol. 2013, Article ID 753298, 8 pages, 2013. doi:10.1155/2013/753298 IF= 2.880 dx.doi.org/10.1155/2013/753298
RUGELJ, Darja, TOMŠIČ, Marija, SEVŠEK, France. Do functionally fit elderly community-dwelling subjects have enough time to safely cross the road?. Promet (Zagreb), 2013, vol. 25, no. 1, str. 55-62, doi: 10.7307/ptt.v25i1.1247. [COBISS.SI-ID 4514667], IF= 0.3
VAUHNIK, Renata, MORRISSEY, Matthew Charles, POHAR PERME, Maja, SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Inter-rater reliability of the GNRB knee arthrometer. The knee, ISSN 0968-0160, 2013, iss. , vol. , str. 1-3, doi: 10.1016/j.knee.2013.10.004. [COBISS.SI-ID 4622955] www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968016013001944
VAUHNIK, Renata, POHAR PERME, Maja, BARCELLONA, Massimo G., RUGELJ, Darja, MORRISSEY, Matthew Charles, SEVŠEK, France. Robotic knee laxity testing : reliability and normative data. Knee (Oxf.), 2013, vol. 20, iss. 4, str. 250-255, doi: 10.1016/j.knee.2012.10.010. [COBISS.SI-ID 30305241], IF= 2,01 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968016012002037
PUH, Urška, MAJCEN, Nia, HLEBŠ, Sonja, RUGELJ, Darja. Effects of Wii balance board exercises on balance after posterior cruciate ligament reconstruction. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, ISSN 0942-2056, 2013, vol. , no. , str. [1-7], doi: 10.1007/s00167-013-2513-0. [COBISS.SI-ID 4534635]
JEVŠNIK, Mojca, OVCA, Andrej, BAUER, Martin, FINK, Rok, ODER, Martina, SEVŠEK, France. Food safety knowledge and practices among elderly in Slovenia. Food control. [Print ed.], 2013, vol. 31, no. 2, str. 284-290, doi: 10.1016/j.foodcont.2012.10.003. [COBISS.SI-ID 4471147], IF= 2.738
RUGELJ, Darja, TOMŠIČ, Marija, SEVŠEK, France. Effectiveness of multi-component balance specific training on active community-dwelling elderly. HealthMed, 2012, vol. 6, no. 11, str. 3856-3865. [COBISS.SI-ID 4488043] IF= 0.435
Darja Rugelj, France Sevšek, "The effect of load mass and its placement on postural sway", Appl. Ergon.[Print ed.], vol. 42, no. 6, str. 860-866, 2011, doi: 10.1016/j.apergo.2011.02.002. [COBISS.SI-ID 4126827] IF=1.467
RUGELJ, Darja. The effect of functional balance training in frail nursing home residents. Archives of gerontology and geriatrics, ISSN 0167-4943, 2010, vol. 50, no. 2, str. 192-197, doi: 10.1016/j.archger.2009.03.009. [COBISS.SI-ID 3867243] www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167494309000806
RUGELJ Darja, SEVŠEK France (2007) Postural sway area of elderly subjects. WSEAS Trans Signal Process 3:213–219
WASCHL, Stanka, MORRISSEY, Matthew Charles, RUGELJ, Darja. The efficacy of ultrasound-facilitated electrical stimulation as an adjunct to exercise in treating chronic neckand shoulder pain. Journal of musculoskeletal pain, ISSN 1058-2452, 2014, vol. 22, no. 1, str. 78-88, doi: 10.3109/10582452.2014.883009. [COBISS.SI-ID 4662123]

 
 

***manus
44.221.70.232(0)
1456(0,1456,0)-1456
146(0,146,0)-146